• Mr. Wang Xiaochu

    Chairman & CEO

  • Mr. Chen Zhongyue

    Executive Director & President

IR Contact

Email: ir@chinaunicom.com.hk

Website: https://www.chinaunicom.com.hk

Share To